دکتر طاهره مخلص پور - دندانپزشک در شهرک اکباتان

دکتر طاهره مخلص پور - دندانپزشک در شهرک اکباتان 3

دکتر طاهره مخلص پور - دندانپزشک در شهرک اکباتان 2

دکتر طاهره مخلص پور - دندانپزشک در شهرک اکباتان 1

دکتر طاهره مخلص پور - دندانپزشک در شهرک اکباتان 4