مجتمع فنی تهران - شعبه شهرک اکباتان

مجتمع فنی تهران - شعبه شهرک اکباتان 4

مجتمع فنی تهران - شعبه شهرک اکباتان 3

مجتمع فنی تهران - شعبه شهرک اکباتان 2

مجتمع فنی تهران - شعبه شهرک اکباتان 1